Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en aanbieding inzake het verlenen van diensten op het gebied van: het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, het incasseren van vorderingen, Creditmanagement en debiteurbeheer, gesloten of uitgebracht door Te-Recht Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 1. Definities en begrippen

Te-Recht:De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Te-Recht Gerechtsdeurwaarders B.V., respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s). Te-Recht is gevestigd te 6814 BJ Arnhem aan de Apeldoornseweg 49 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30225029. 

Opdrachtgever: Een Opdrachtgever is een natuurlijk of een rechtspersoon die Te-Recht een opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden, dan wel diensten te verrichten, en welke opdracht door Te-Recht expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd. 

Tussenpersoon: Een Opdrachtgever, die alle juridische en/of Incassowerkzaamheden in het desbetreffende dossier zelf heeft verricht of zal verrichten. Te-Recht verricht voor deze Opdrachtgever de ambtshandelingen, rolwerkzaamheden en de uitwinning van titels, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. 

Overeenkomst: Overeenkomst tussen Te-Recht en Opdrachtgever voor de levering van Diensten. 

Schriftelijk:Naast schriftelijk ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld. 

Diensten: De door Te-Recht aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan het incasseren van vorderingen, debiteurenbeheer, creditmanagement en het verrichten van ambtshandelingen.

Verschotten: Additionele kosten zoals leges voor uittreksels uit Basisregistratie Personen (BRP), Kamer van Koophandel (KvK), Kadaster en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), griffierechten, externe deurwaarderskosten, publicatiekosten, kosten voor het in gerechtelijke bewaring geven van zaken, kosten voor de assistentie van slotenmaker of werklieden bij beslag, afgifte-executie of ontruiming, advocaat- en notariskosten etc.  

Kwaliteitsrekening : Rekening(en) bij een bancaire instelling conform artikel 19 Deurwaarderswet welke uitsluitend bestemd is voor de gelden welke Te-Recht in verband met haar werkzaamheden ten behoeve van derden onder zich neemt.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Te-Recht. 

A.  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 2. Algemeen

1.   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Te-Recht en een Opdrachtgever waarop Te-Recht deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Te-Recht houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2.   De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Te-Recht, voor de uitvoering waarvan door Te-Recht derden dienen te worden betrokken.

3.   Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Te-Recht en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4.   Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

5.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6.   In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Voorwaarden opgenomen voorwaarden.

7.   Te-Recht behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.

8.   Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden Te-Recht hierover te informeren. Te-Recht kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Te-Recht de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 B.   DE OVEREENKOMST

 Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1.   De offertes en aanbiedingen die door Te-Recht worden gedaan zijn vrijblijvend en gelden voor veertien (14) dagen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen rechten worden ontleend.

2.   Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Te-Recht ontlenen.

3.   Te-Recht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Verschotten en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.   Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door Te-Recht zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Te-Recht schriftelijk is bevestigd, is deze voor Te-Recht bindend.

6.   Te-Recht en meer in het bijzonder één van de aan haar kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens haar ministerieplicht bij een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling) nimmer tot het leveren van Diensten verplicht worden en is dus gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

7.   Indien een Opdrachtgever optreedt als Tussenpersoon voor een ander, dan staat de Opdrachtgever tegenover Te-Recht er onvoorwaardelijk voor in hiertoe een behoorlijke volmacht te hebben.

8.   Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichting jegens Te-Recht.

 Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst

1.   Te-Recht is verplicht om de Te-Recht opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van Te-Recht worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2.   De werkzaamheden van Te-Recht vallen uiteen in ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden.

3.   Onder ambtshandelingen wordt verstaan de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan deurwaarders of gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden, alsmede de werkzaamheden die hiermee rechtstreeks samenhangen, een en ander als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.   De niet-ambtelijke werkzaamheden zijn alle door Te-Recht Gerechtsdeurwaarders te verrichten werkzaamheden die door de Wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van gerechtelijke procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en aanverwante werkzaamheden.

5.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Te-Recht het recht bepaalde werkzaamheden zowel ambtshandelingen als niet-ambtelijke werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Te-Recht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6.   Bij alle werkzaamheden, zowel ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden, worden door Te-Recht de regels in acht genomen die bij of krachtens de wet voor de gerechtsdeurwaarder gelden.

 Artikel 5. Opschorting, opzegging en ontbinding

1.   Ingeval Te-Recht of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten.

2.   Te-Recht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • · er geen voorschot is betaald voor de kosten van derden (out of pocket kosten);
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Te-Recht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Te-Recht kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3.   Met het verstrekken van een opdracht aan Te-Recht, machtigt de Opdrachtgever Te-Recht om de Overeenkomst te beëindigen middels opzegging dan wel een specifiek dossier dat onder de Overeenkomst valt te sluiten, indien zij het maken van verdere invorderingskosten niet meer verantwoord acht. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de Opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als Tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de Opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De Opdrachtgever staat jegens Te-Recht er uitdrukkelijk voor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.

4.   Te-Recht heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

5.   Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Te-Recht op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

C.   WERKZAAMHEDEN 

Artikel 6. Werkzaamheden

1.   De werkzaamheden en rechtsmaatregelen worden uitgevoerd voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Te-Recht heeft met betrekking tot het slagen van de opdracht een inspanningsverplichting. In geen geval garandeert Te-Recht een bepaald (incasso)resultaat.

2.   Het staat Te-Recht vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Te-Recht brengt deze kosten als Verschotten bij de Opdrachtgever in rekening.

3.   Ambtelijke werkzaamheden worden verricht ingevolge een specifieke opdracht om deze werkzaamheden te verrichten of zij worden verricht in het kader van een verstrekte algemene opdracht van creditmanagement. Te-Recht zal de ambtelijke opdrachten zo veel mogelijk uitvoeren conform de bij haar bekende wensen van de Opdrachtgever. Het een en het ander behoudens de eigen verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder die de ambtelijke opdracht uitvoert. Indien Te-Recht, althans één van haar deurwaarders, de opdracht niet conform de wensen van de Opdrachtgever kan uitvoeren, informeert zij haar Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

4.   Indien de Opdrachtgever de algemene opdracht geeft om een vonnis of andere executoriale titel ten uitvoer te leggen ten einde het verschuldigde te incasseren, al dan niet in vergelijkbare bewoordingen, zonder dat daarbij specifieke opdrachten en/of aanwijzingen worden gegeven, is Te-Recht gerechtigd om al die executiemaatregelen en niet- ambtelijke werkzaamheden te verrichten die in haar ogen acceptabel en zinvol zijn voor het verkrijgen van betaling, waaronder het treffen van een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur.

5.   Bepaalde ambtelijke opdrachten kunnen pas worden uitgevoerd na raadpleging van het Digitaal Beslagregister (DBR). Indien uit de raadpleging van dit register blijkt dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat de vordering waarop de ambtshandeling betrekking heeft, niet binnen drie jaren op de debiteurklant kan worden verhaald, dan informeert Te-Recht de Opdrachtgever dienovereenkomstig. Te-Recht zal de opdracht in dat geval enkel uitvoeren, indien de Opdrachtgever desondanks wenst dat de opdracht wordt uitgevoerd en dit schriftelijk of per e-mail heeft meegedeeld. De kosten in verband met het raadplegen van het DBR worden conform de daarvoor geldende tarieven doorberekend aan de Opdrachtgever.

 Artikel 7. Bijzondere bepalingen incassowerkzaamheden

1.   Indien de Opdrachtgever aan Te-Recht opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de Opdrachtgever Te-Recht om in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Te-Recht noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

 • het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
 • het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
 • het ontvangen van gelden;
 • het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
 • het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
 • het aanvragen van een faillissement.

2.   Te-Recht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

3.   Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Te-Recht dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever dan wel aan derden ten behoeve van de Opdrachtgever/rechthebbende heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de Opdrachtgever/rechthebbende op zich genomen en door de Opdrachtgever/rechthebbende geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.

4.   Te-Recht is gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd indien de Opdrachtgever:

 • een incasso-opdracht intrekt;
 • buiten Te-Recht om een betalingsregeling treft;
 • met debiteur een schikking treft dan wel van verdere incassobehandeling afziet.
 • Te-Recht ondanks ingebrekestelling zonder enig bericht laat.

5.   Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens Te-Recht gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

D.  VERPLICHTINGEN

Artikel 8. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever

1.   Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Te-Recht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en waarheidsgetrouw aan Te-Recht worden verstrekt. Deze gegevens dienen tevens actueel te worden gehouden.

2.   Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Te-Recht zijn verstrekt, heeft Te-Recht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.   De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Te-Recht ter beschikking heeft gesteld. Te-Recht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Te-Recht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte te late, onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.   De Opdrachtgever dient Te-Recht direct in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of zaken retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

5.   Indien de Opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van Te-Recht inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Te-Recht.

6.   De Opdrachtgever zal alle voor de incasso noodzakelijke bescheiden aan Te-Recht overdragen. Indien Te-Recht voor het uitvoeren van de opdracht de beschikking dient te hebben over originele stukken dan verstrekt de Opdrachtgever, op zijn kosten, de benodigde stukken.

7.   De Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Te-Recht met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.

8.   Indien en voor zover de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog stukken van de debiteur ontvangt, zal hij/zij deze direct aan Te-Recht verstrekken.

 E.   COMMUNICATIE

Artikel 9. Communicatie

1.   Opdrachtgever en Te-Recht komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.   Communicatie tussen Opdrachtgever en Te-Recht kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in Overeenkomsten met Opdrachtgever, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door Te-Recht opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

3.   Elektronische communicatie door Te-Recht aan Opdrachtgever wordt geacht door Opdrachtgever te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Opdrachtgever wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Opdrachtgever komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

4.   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Te-Recht, dan wel tussen Te-Recht en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en Te-Recht, is Te-Recht niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Te-Recht.

 F.   TARIEVEN 

Artikel 10. Tarieven

1.   De Tarieven bij ambtshandelingen worden berekend conform het Btag tarief.

2.   De verschuldigde incassoprovisie bestaat uit een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag (hoofdsom + rente) op basis van de volgende staffel:

 • over de eerste € 2.500,00         15%
 • over de volgende € 2.500,00     10%
 • over de volgende € 5.000,00      5%
 • over de volgende € 190.000,00  1%
 • over de volgende € 800.000,00  0,5%

3.   De onder lid 2 genoemde provisie wordt door Terecht Deurwaarders als incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur van de Opdrachtgever en voor zover dat in alle redelijkheid van Te-Recht verlangd kan worden door haar bij de debiteur geïnd. In alle gevallen blijft de Opdrachtgever de onder lid 2 genoemde incassoprovisie aan Ter-Recht verschuldigd, ook indien deze kosten niet door de debiteur worden voldaan. Indien de Opdrachtgever met de debiteur een afwijkende hogere staffel is overeengekomen dan is de Opdrachtgever deze provisie aan Te-Recht verschuldigd. Indien debiteur minnelijk niets heeft betaald en Opdrachtgever de zaak (omdat debiteur bijv. geen verhaal biedt) niet wenst door te zetten, dan is Opdrachtgever een bedrag van € 50,00 verschuldigd voor dossier/ behandel kosten.

4.   Indien de vordering wordt betwist en er al dan niet in rechte inhoudelijke werkzaamheden voor de Opdrachtgever dienen te worden verricht, zal het honorarium bestaan uit een vergoeding op basis van de besteedde tijd tegen een uurtarief van € 125,00. Met de Opdrachtgever kan een ander uurtarief worden overeengekomen. Dit dient dan van te voren worden besproken en worden vastgelegd.

5.   Indien de vordering niet wordt betwist en betaling uitblijft zal Te-Recht Deurwaarders een procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde Rechter teneinde in het bezit te komen van een voor beslaglegging noodzakelijke executoriale titel. Indien de vordering inclusief verschuldigde rente niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, zal er een afwikkeltarief van 5% worden gehanteerd van het te vorderen bedrag. Over het meerdere zal 1% verschuldigd zijn, zulks met een maximum van in totaal € 1.000,00. Wordt in de gerechtelijke procedure alsnog verweer worden gevoerd tegen de vordering dan geldt het bepaalde in lid 4. Voor buitenlandse vorderingen geldt een afwikkeltarief van 5% over de gehele vordering.

6.   Externe kosten, waaronder Verschotten, komen altijd voor rekening van de Opdrachtgever..

7.   Indien de debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever een betaling verricht, nadat de incasso-opdracht aan Te-Recht is verstrekt en laatstgenoemde de eerste sommatiebrief heeft verzonden, is de Opdrachtgever over deze betaling eveneens de incassoprovisie aan Te-Recht verschuldigd.

8.   De Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het door hem aan Te-Recht verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten door Te-Recht worden verrekend met de geïncasseerde, aan de Opdrachtgever uit te betalen gelden.

9.   Alle door Te-Recht aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

10.Te-Recht is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd hetzij de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de Overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. De Opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de Overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel dan wel regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

11.De bedragen die Te-Recht in het kader van de uitvoering van een opdracht aan derden dient te voldoen, worden als Verschotten aan de Opdrachtgever doorbelast, voor zover deze Verschotten niet rechtstreeks uit een voor de desbetreffende schuldeiser op de Kwaliteitsrekening aangehouden saldo zijn voldaan conform de artikelen 12 en 13 van deze Voorwaarden.

12.Voor het berekenen van een resultaatgerelateerde incassoprovisie wordt als grondslag gehanteerd het totaal aan geïncasseerde bedragen onder aftrek van de aan Te-Recht verschuldigde overige kosten en Verschotten.

13.Indien uit deze Voorwaarden of het Btag geen tarief blijkt, of onduidelijkheid bestaat over het te hanteren tarief, geldt een uurtarief van € 125,00 exclusief BTW.

14.Indien Te-Recht werkzaamheden moet verrichten die van een redelijk en betamelijk handelend gerechtsdeurwaarder mogen worden verwacht en die voortvloeien uit of samenhangen met een opdracht, terwijl deze werkzaamheden niet vallen onder de gebruikelijk werkzaamheden voor de betreffende opdracht, dan worden de kosten hiervan doorbelast aan de Opdrachtgever, ongeacht of de werkzaamheden waren voorzien en of hier expliciet opdracht voor is gegeven.

15.Onder de in voorgaand lid genoemde werkzaamheden vallen bijvoorbeeld:

· het afhandelen van en het voeren van verweer bij klachten, maar uitsluitend voor zover deze niet gegrond worden bevonden;

· de werkzaamheden die verband houden met een procedure als bedoeld in artikel 438 lid 4 Rv in het geval Te-Recht in het kader van de executie stuit op een bezwaar dat een directe voorziening noodzakelijk maakt.

G.  VOORSCHOT EN TUSSENTIJDSE DECLARATIE 

Artikel 11. Voorschot en tussentijdse declaratie

1.   Te-Recht kan onverminderd dwingendrechtelijke bepalingen op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet dan wel regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), te allen tijde van de Opdrachtgever een voorschot verlangen. De hoogte van het voorschot wordt door Te-Recht naar eigen inzicht vastgesteld.

2.   In het geval dat bedragen door de Opdrachtgever als voorschot worden gestort op de Kwaliteitsrekening, wordt Te-Recht rechthebbende in het saldo op de Kwaliteitsrekening tot het voorschotbedrag conform de artikelen 12 en 13 van deze Voorwaarden.

3.   Indien voor een Opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in één van de dossiers aangemerkt als voorschot, tenzij met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van geïnde gelden

4.   Te-Recht kan altijd tussentijds de gemaakte kosten, daaronder met name begrepen gemaakte Verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overige vergoedingen, bij de Opdrachtgever declareren.

5.   Te-Recht is bevoegd de (verdere) uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever het door Te-Recht verlangde voorschot of de tussentijdse declaratie heeft voldaan. Hiervoor is geen afzonderlijke herinnering, aanmaning of ingebrekestelling vereist.

H.  KWALITEITSREKENING EN UITSPLITSING 

Artikel 12. Kwaliteitsrekening

1.   Alle ten behoeve van een dossier ontvangen gelden worden gestort op een door Te-Recht aangehouden Kwaliteitsrekening. Te-Recht is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer van het aan de schuldeiser toekomende saldo op de Kwaliteitsrekening.

2.   De uiteindelijke schuldeiser, ongeacht of hij zelf Opdrachtgever van Te-Recht is, of wordt vertegenwoordigd door een Tussenpersoon, is rechthebbende van zijn aandeel in het saldo van de Kwaliteitsrekening.

3.   De schuldeiser is te allen tijde gerechtigd uitbetaling van het hem toekomende saldo op de Kwaliteitsrekening te verlangen.

4.   Indien de schuldeiser vertegenwoordigd wordt door een Tussenpersoon, wordt een verzoek tot uitbetaling in beginsel via de Tussenpersoon gedaan en vindt uitbetaling aan de Tussenpersoon plaats.

5.   Bij het bepalen van het saldo van een schuldeiser in de Kwaliteitsrekening op enig moment conform dit artikel, wordt rekening gehouden met de in artikel 13 omschreven uitsplitsing. 

Artikel 13. Uitsplitsing

1.   Met het verstrekken van een opdracht aan Te-Recht, machtigt de Opdrachtgever Te-Recht tot het verrichten van de hieronder omschreven beheershandelingen met betrekking tot de op de Kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de Opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als Tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de Opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De Opdrachtgever staat jegens Te-Recht er uitdrukkelijk voor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.

2.   Op het moment dat Te-Recht ten behoeve van een schuldeiser gelden ontvangt, vindt uitsplitsing hiervan plaats als werden de gelden verrekend met hetgeen Te-Recht op dat moment te vorderen heeft van de betreffende schuldeiser of een namens hem optredende Tussenpersoon. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Te-Recht opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van Te-Recht afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekeningsverklaring door Te-Recht is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.

3.   De in voorgaand lid genoemde uitsplitsing vindt plaats op de navolgende wijze:

I.    In de eerste plaats komen de gelden toe aan Te-Recht tot het bedrag dat Te-Recht op het moment van ontvangst van de gelden van de schuldeiser of een namens hem optredende Tussenpersoon te vorderen heeft. Te-Recht is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.

II.    In de tweede plaats, voor zover de ontvangen gelden de hiervoor bedoelde vordering van Te-Recht overstijgen, komen de gelden toe aan de schuldeiser. De schuldeiser, rechtstreeks of vertegenwoordigd door zijn Tussenpersoon, is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.

4.   Indien een schuldeiser rechthebbende is van een bepaald saldo in de Kwaliteitsrekening, dan worden ten behoeve van deze schuldeiser gemaakte Verschotten direct uit dit saldo voldaan.

5.   Indien Te-Recht een vordering krijgt op een schuldeiser of een namens hem optredende Tussenpersoon en deze schuldeiser is rechthebbende van een bepaald saldo in de Kwaliteitsrekening, dan wordt de vordering van Te-Recht direct voldaan uit het betreffende saldo. Het saldo op de Kwaliteitsrekening wordt dan uitgesplitst als vond verrekening plaats. Te-Recht wordt daarmee rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het bedrag van haar hiervoor bedoelde vordering. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Te-Recht opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van Te-Recht afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekeningsverklaring door Te-Recht is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.

6.   Onder hetgeen Te-Recht te vorderen heeft van een Opdrachtgever is met name begrepen de op enig moment gemaakte Verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overig honorarium.

7.   De volgens de administratie van Te-Recht in elke zaak van Opdrachtgever geboekte dan wel gemaakte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele verschuldigde BTW daarover), gelden als het aan Te-Recht toekomende uitgesplitste deel van de gelden, welke in elke afzonderlijke zaak van de Opdrachtgever ontvangen zijn en op de Kwaliteitsrekening staan.

8.   De periodiek aan de Opdrachtgever toegezonden stand van zaken-overzichten, gelden als verklaringen van verrekening van verdiensten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele verschuldigde BTW daarover), met de op de Kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Tussen partijen geldt dat vanaf opdrachtverlening deze gegevens voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn geweest op voornoemde wijze, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

9.   De Opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met overboeking van de uitgesplitste gelden naar de kantoorrekening van Te-Recht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het volledige saldo van de Kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het, na overboeking van de door Te-Recht geboekte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover) naar haar kantoorrekening, resterende saldo dient door Te-Recht afgedragen te worden.

10.Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen Te-Recht en de Opdrachtgever, zal Te-Recht maandelijks tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan de Opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan haar toekomende, zulks met een minimum van € 250,00 voor wat betreft de aanspraak van de Opdrachtgever.

 I.    BETALING 

Artikel 14. Betaling

1.   Betaling van facturen van Te-Recht dient plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Te-Recht aan te geven wijze.

2.   Te-Recht is gerechtigd om door een Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door hen, in opdracht van dezelfde Opdrachtgever, geïnde gelden.

3.   Te-Recht is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde Opdrachtgever geïnde gelden, een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 11.

4.   Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.   Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtgever aan Te-Recht verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.   Indien de Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Te-Recht gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

7.   Indien de Opdrachtgever met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is en Te-Recht genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de Opdrachtgever aan Te-Recht buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.

8.   Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal Te-Recht een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke de Opdrachtgever onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

 J.    AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.   Te-Recht is ten opzichte van Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Te-Recht toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

2.   De maximale aansprakelijkheid van Te-Recht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is Iedere aansprakelijkheid van Te-Recht beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de vergoeding welke in de betreffende zaak in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.

3.   De limiteringen van aansprakelijkheid in het voorgaande lid zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van Te-Recht.

4.   Te-Recht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan Te-Recht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.   Te-Recht is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) is Te-Recht nimmer aansprakelijk.

6.   Voor zover Opdrachtgever en Te-Recht in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Te-Recht opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Te-Recht daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Te-Recht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7.   Opdrachtgever vrijwaart Te-Recht voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Te-Recht pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Te-Recht van de opdracht.

8.   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak jegens Te-Recht tot schadevergoeding indien niet binnen een (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

Artikel 16. Overmacht

1.   Te-Recht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.   Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Te-Recht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Te-Recht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Te-Recht en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.

3.   Te-Recht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.   Voor zover Te-Recht ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Te-Recht gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 K.   PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING 

Artikel 17.  Persoonsgegevens

1.   Te-Recht verklaart zich voor wat betreft de omgang met persoonsgegevens volledig te gedragen volgens de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij gaat dus op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens.

2.   Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Te-Recht is het voeren van de Gerechtsdeurwaarderspraktijk, waaronder begrepen ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

3.   Te-Recht is – na ontvangst incasso-opdracht – verwerkingsverantwoordelijke. Te-Recht en haar gerechtsdeurwaarders voeren de taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet en diverse geldende verordeningen.

5.   Te-Recht verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve in de gevallen waarin het in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht noodzakelijk is.

6.   Schakelt Te-Recht een derde in om onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens te verwerken, dan sluit Te-Recht met deze derde – indien wettelijk verplicht – een verwerkersovereenkomst, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 Artikel 18. Geheimhouding

1.   De Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de Overeenkomst door Te-Recht aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

2.   Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Te-Recht niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Te-Recht voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 L.   GESCHILLEN

Artikel 19. Geschillen en recht

 1. De Nederlandse bevoegde rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Te-Recht en de Opdrachtgever.
 2. Op elke door Te-Recht gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. oormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Te-Recht.
 5. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

© 2020 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente