Welkom

Welkom bij TeRecht Deurwaarders & Incasso: Sterk in ambtelijk werk!

Incasso

Indien u van ons kantoor een brief of een ambtelijk stuk heeft ontvangen neem dan via mail of telefoon zo snel mogelijk contact op met TeRechtdeurwaarders.

Advocatuur

TeRechtdeurwaarders en Incasso is reeds jarenlang uw betrouwbare incassopartner en gerechtsdeurwaarderskantoor.

1.    Terecht Deurwaarders draagt zorg voor inning van uw openstaande, onbetwiste debiteuren (incasso’s) vorderingen. Als vergoeding voor haar werkzaamheden in de buitengerechtelijke fase rekent Terecht Deurwaarders een incassoprovisie. Deze provisie wordt zoveel mogelijk op debiteur verhaald.

2.   De verschuldigde incassoprovisie bestaat uit een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag (hoofdsom + rente) op basis van de volgende staffel:

  • over de eerste € 2.500,00         15%
  • over de volgende € 2.500,00     10%
  • over de volgende € 5.000,00      5%
  • over de volgende € 190.000,00  1%
  • over de volgende € 800.000,00  0,5%

3.    De onder punt 2 genoemde provisie wordt door Terecht Deurwaarders als incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur van de opdrachtgever en voor zover dat in alle redelijkheid van Terecht Deurwaarders verlangd kan worden door haar bij de debiteur geïnd, hetgeen onverlet laat dat de opdrachtgever de onder punt 2 genoemde incassoprovisie aan Terecht Deurwaarders verschuldigd is, ook indien deze kosten niet door de debiteur worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de debiteur een afwijkende hogere staffel is overeengekomen dan is de opdrachtgever deze provisie aan Terecht Deurwaarders verschuldigd.
Indien debiteur minnelijk niets heeft betaald en opdrachtgever de zaak (omdat debiteur bijv. geen verhaal biedt) niet wenst door te zetten, dan is opdrachtgever een bedrag van € 50,- verschuldigd voor dossier / behandel kosten.
4.    Indien de vordering wordt betwist en er al dan niet in rechte inhoudelijke werkzaamheden voor de opdrachtgever dienen te worden verricht, zal het honorarium bestaan uit een vergoeding op basis van de besteedde tijd tegen een uurtarief van € 125,-  Met de opdrachtgever kan een ander uurtarief worden overeengekomen. Dit dient dan van te voren worden besproken en worden vastgelegd.
5.    Indien de vordering niet wordt betwist en betaling uitblijft zal Terecht Deurwaarders een procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde Rechter teneinde in het bezit te komen van een voor beslaglegging noodzakelijke executoriale titel. Indien de vordering inclusief verschuldigde rente  niet meer dan € 10.000 bedraagt, zal er een afwikkeltarief van 5% worden gehanteerd van het te vorderen bedrag. Over het meerdere zal 1% verschuldigd zijn, zulks met een maximum van in totaal € 1.000,-. Wordt in de gerechtelijke procedure alsnog verweer worden gevoerd tegen de vordering dan geldt het bepaalde in artikel 4. Voor buitenlandse vorderingen geldt een afwikkeltarief van 5% over de gehele vordering.
6.    Externe kosten, waaronder kosten van uittreksels, advocaatkosten en legeskosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Indien Terecht Deurwaarders namens de opdrachtgever een debiteur in rechte betrekt is de opdrachtgever bij wege van voorschot de daarmede gepaard gaande externe kosten en het verschuldigde honorarium, als bedoeld in artikel 5 aan Terecht Deurwaarders verschuldigd.
7.    Indien de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever een betaling verricht, nadat de incasso-opdracht aan Terecht Deurwaarders is verstrekt en laatstgenoemde de eerste sommatiebrief heeft verzonden, is de opdrachtgever over deze betaling eveneens de incassoprovisie aan Terecht Deurwaarders verschuldigd.
8.    De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het door hem aan Terecht Deurwaarders verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten door Terecht Deurwaarders worden verrekend met de geïncasseerde, aan de opdrachtgever uit te betalen gelden.
9.    De door Terecht Deurwaarders geïncasseerde bedragen ten behoeve van de opdrachtgever worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst met de opdrachtgever afgerekend en overgeboekt naar een door de opdrachtgever op te geven bank- of girorekeningnummer.
10.   Indien de opdrachtgever een betaling en / of reactie van de debiteur ontvangt naar aanleiding van de door Terecht Deurwaarders verrichte incassowerkzaamheden informeert de opdrachtgever Terecht Deurwaarders onverwijld.
11.    De opdrachtgever ontvangt, nadat deze een incasso-opdracht aan Terecht Deurwaarders heeft verstrekt, een opdrachtbevestiging met daarbij een dossiernummer welke gekoppeld is aan de desbetreffende zaak. Daarnaast informeert Terecht Deurwaarders de opdrachtgever over het verloop van het incassotraject door hem afschriften van de inhoudelijk van belang zijnde correspondentie te verstrekken.
12.    Ter uitsluitende beoordeling van Terecht Deurwaarders wordt het incassotraject als afgerond beschouwd.
13.    Terecht Deurwaarders heeft het recht een incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
14.    Incasso-opdrachten worden door de opdrachtgever aan Terecht Deurwaarders verstrekt onder overlegging van een factuuroverzicht, een afschrift van de openstaande facturen en een afschrift van de eventueel met de debiteur uitgewisselde correspondentie. Deze stukken worden per fax, per post of digitaal aan Terecht Deurwaarders verstrekt.

15. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Terecht Deurwaarders. Ook indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 BW worden volledig uitgesloten.
16. Niet alleen Terecht Deurwaarders, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Terecht Deurwaarders zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschekeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
    In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Voorwaarden opgenomen voorwaarden.
17.    Terecht Deurwaarders behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met in achtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijzigingen per (elektronische) berichtgeving.
18.    Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de voorwaarden van kracht worden Terecht Deurwaarders hierover te informeren. Terecht Deurwaarders kan dan de wijziging intrekken. Indien Terecht Deurwaarders de wijziging niet wenst in te trekken, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
19.    Alle ten behoeve van een dossier ontvangen gelden worden gestort op een door Terecht Deurwaarders aangehouden Kwaliteitsrekening. Terecht Deurwaarders is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer van het aan de schuldeiser, ongeacht of hij zelf Opdrachtgever van Terecht Deurwaarders is, of wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon, is rechthebbende van zijn aandeel in het saldo van de Kwaliteitsrekening. De schuldeiser is te allen tijde gerechtigd uitbetaling van het hem toekomende saldo op de kwaliteitsrekening te verlangen.
20.    Indien de schuldeiser vertegenwoordigd wordt door een tussenpersoon, wordt een verzoek tot uitbetaling in beginsel via de tussenpersoon gedaan en vindt uitbetaling aan de tussenpersoon plaats.
21.    Bij het bepalen van het saldo van een schuldeiser in de Kwaliteitsrekening op enig moment, wordt rekening gehouden met de in het volgende omschreven uitsplitsing.

Uitsplitsing
•    Met het verstrekken van een opdracht aan Terecht Deurwaarders, machtigt de opdrachtgever Terecht Deurwaarders tot het verrichten van de hieronder omschreven beheers handelingen met betrekking tot de op de Kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de Opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de Opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De Opdrachtgever staat jegens Terecht Deurwaarders er uitdrukkelijk voor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.
•    Op het moment dat Terecht Deurwaarders ten behoeve van een schuldeiser gelden ontvangt, vindt uitsplitsing hiervan plaats als werden gelden verrekend met hetgeen Terecht Deurwaarders op dat moment te vorderen heeft van de schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Terecht Deurwaarders opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Uitdrukkelijk is hiervoor niet vereist dat voor de vordering van Terecht Deurwaarders afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekening verklaring door Terecht Deurwaarders is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.
•    De hiervoor genoemde uitsplitsing vindt plaats op de navolgende wijze:
1.    In de eerste plaats komen de gelden toe aan Terecht Deurwaarders tot het bedrag dat Terecht Deurwaarders op het moment van ontvangst van gelden van de schuldeiser of namens hem optredende tussenpersoon te vorderen heeft. Terecht Deurwaarders is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.
2.    In de tweede plaats, voor zover de ontvangen gelden de hiervoor bedoelde vordering van Terecht Deurwaarders overstijgen, komen de gelden toe aan de schuldeiser of vertegenwoordigd door zijn tussenpersoon, is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag
•    Indien Terecht Deurwaarders een vordering krijgt op een schuldeiser of namens hem optredende tussenpersoon en deze schuldeiser is rechthebbende van een bepaald saldo in de Kwaliteitsrekening, dan wordt de vordering Terecht Deurwaarders direct voldaan uit het betreffende saldo. Het saldo op de Kwaliteitsrekening wordt dan uitgesplitst als vond verrekening plaats. Terecht Deurwaarders wordt daarmee rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het bedrag van haar hiervoor bedoelde vordering. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Terecht Deurwaarders opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van Terecht Deurwaarders afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekeningsverklaring door Terecht Deurwaarders is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.
•    Indien een schuldeiser rechthebbende is van een bepaald saldo in de kwaliteitsrekening, dan worden ten behoeve van deze schuldeiser gemaakte verschotten direct uit dit saldo voldaan.
•    Onder hetgeen Terecht Deurwaarders te vorderen heeft van een Opdrachtgever is met name begrepen de op enig moment gemaakte Verschotten, kosten ter zake ambtshandelingen, incassoprovisie en overig honorarium.
•    De volgens de administratie van Terecht Deurwaarders in elke zaak van Opdrachtgever geboekte dan wel gemaakte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede eventuele verschuldigde BTW daarover), gelden als het aan Terecht Deurwaarders toekomende uitgesplitste deel van de gelden, welke in elke afzonderlijke zaak aan de opdrachtgever ontvangen zijn en op de Kwaliteitsrekening staan.
•    De Opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met overboeking van de uitgesplitste gelden naar de kantoorrekening van Terecht Deurwaarders. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het volledige saldo van de Kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het, na overboeking van de door Terecht Deurwaarders geboekte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede eventuele BTW daarover) naar haar kantoorrekening, resterende saldo dient door Terecht Deurwaarders afgedragen te worden.
• Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen Terecht Deurwaarders en de opdrachtgever, is Terecht Deurwaarders gerechtigd alle ontvangsten op portefeuilleniveau te verrekenen met de door Terecht Deurwaarders gemaakte kosten en betaalde verschotten.
22.    Terecht Deurwaarders is behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet gerechtigd vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel, dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in geval Terecht Deurwaarders voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele-of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn / is.
23.    De Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de Overeenkomst (gemaakte afspraken) door Terecht Deurwaarders aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
24.    Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, software en andere geestesproducten van Terecht Deurwaarders, één en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten hiervoor uitdrukkelijk zijn bedoeld.
Communicatie en totstandkoming van de overeenkomst.
•    Offertes en aanbiedingen welke door Terecht Deurwaarders worden gedaan zijn geheel vrijblijvend en gelden voor de duur van 14 dagen. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding of offerte geen rechten worden ontleend.
•    De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Verschotten, Verhaalrapporten  en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
•    Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door Terecht Deurwaarders zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Terecht Deurwaarders is bevestigd, is deze voor Terecht Deurwaarders bindend.
•    Opdrachtgever en Terecht Deurwaarders komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische / schriftelijke communicatievormen er een geldige Overkomst tot stand komt.
•    Voor misverstaan, vertragingen, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen en bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Terecht Deurwaarders en Opdrachtgever dan wel tussen Terecht Deurwaarders en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Terecht Deurwaarders en Opdrachtgever, is Terecht Deurwaarders niet aansprakelijk, tenzij en voor zover een sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Terecht Deurwaarders.
Klachten over werkzaamheden
•    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Terecht Deurwaarders. De brief (ingebrekestelling) dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Terecht Deurwaarders adequaat kan reageren.
•    Mocht een opdrachtgever een klacht melden, dat schort dit zijn eventuele betalingsverplichting jegens Terecht Deurwaarders niet op.
•    Mocht een klacht gegrond zijn, dan zal Terecht Deurwaarders de werkzaamheden alsnog verrichten zoals dit is overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. In het laatste geval, dient dit eveneens door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
•    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Terecht Deurwaarders slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van haar verzekering.

Aansprakelijkheid
•    Terecht Deurwaarders is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
•    Terecht Deurwaarders is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
•    Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Terecht Deurwaarders komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt met een maximum van € 1500,-.
•    Opdrachtgever vrijwaart Terecht Deurwaarders voor alle aanspraken welke derden ten opzichte van Terecht Deurwaarders pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Terecht Deurwaarders van de opdracht.
•    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt jegens Terecht Deurwaarders tot schadevergoeding indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Nederlands Recht
•    Op elke door Terecht Deurwaarders gesloten Overeenkomst is uitsluitend en Nederlands recht van Toepassing.
•    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst van Terecht Deurwaarders en zoals deze op de website staat vermeld.
•    Als bevoegde rechter om van geschillen tussen Terecht Deurwaarders en de Opdrachtgever in eerste aanleg kennis te nemen, wordt aangewezen de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
•    De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

No public Twitter messages.